Derive Macro trillium_macros::AsyncWrite

source ·
#[derive(AsyncWrite)]
{
    // Attributes available to this derive:
    #[async_write]
    #[async_io]
}
Expand description